NFOŚ jest członkiem
Światowej Unii Ochrony Przyrody
IUCN

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa. tel/fax: (+48 22) 877 23 59 - 62.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska od roku 1989 rozwija działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju.

Aktualności18.12.2012

Realizacja programu GLOBE

. Przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz za aprobatą Ministerstwa Edukacji Narodowa Fundacja kontynuowała w 2012 roku realizację międzynarodowego Programu GLOBE. Jego nadrzędnym celem jest wykreowanie aktywnego podejścia młodzieży szkolnej do rozwiązywania lokalnych problemów ekologicznych, poprzez ich czynny udział w badaniach stanu środowiska.

Informacja o Programie Globe15.12.2012

Konkurs "NA TROPIE ELEKTROŚMIECI"

W grudniu 2012 roku Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska przystąpiło do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Na tropie elektrośmieci". Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych, realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej.

Informacja o konkursie "Na tropie elektrośmieci"23.09.2012

Piknik edukacyjny "DNI ENERGII 2012"

Działając w partnerstwie z Wydziałem Ochrony Środowiska gminy Piaseczno Fundacja opracowała koncepcję i zorganizowała w dniu 23.wrzesnia 2012 roku piknik edukacyjny poświęcony tematyce zrównoważonej energii pn. „Dni Energii 2012”.

Informacja o pikniku edukacyjnym13.04.2012

Rozpoczęcie prac nad sporządzenie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 "Poligon Rembertowski" i "Bory bagienne i torfowiska Karaska".

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska opracowuje projekty planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH140046 "Bory Bagienne i torfowiska Karaska" oraz PLH140034 "Poligon Rembertów". Projekty planów zadań ochronnych wykonywane są w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Obwieszczenie

Informacja Bory bagienne i torfowiska Karaska

Informacja Poligon Rembertów


20.01.2012

Zakończenie prac w ramach Projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych".

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska zakończyła realizację projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych", prowadoznego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


Informacja podsumowujaca o projekcie


15.08.2011

Opracownie planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego oraz dla obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska".

Kolejnym dużym projektem realizowanym przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z firmą Taxus S.I. są plany ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Ostoja Wigierska". Zleceniodawcą jest Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego a środki pochodzą głównie z Programu Operacyjnego "Infrastrultura i Środowisko". Zakończenie projketu planowane jest na III kwartał 2013 r.08.08.2011

Opracownie planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 "Dolina Biebrzy" i "Ostoja Biebrzańska".

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystąpiła do opracowywania dwóch planów zadań ochronych obszarów Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dolina Biebrzy" oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Ostoja Wigierska". Zleceniodawcą jest Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego a środki pochodzą głównie z Programu Operacyjnego "Infrastrultura i Środowisko". Zakończenie projketu planowane jest na I kwartał 2014 r.10.06.2011

Inwentaryzacja przyrodnicza dla autostrady A1

Rozpoczęto prace przy projekcie "Inwentaryzacja przyrodnicza dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – Część III – odcinek projektowy nr 3 – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)" wykonywanego na zlecenie firmy Mosty Katowice. Inwentaryzacją objęto pas szerokości po 500 m w obie strony od osi autostrady A1 oraz obszar Natura 2000 PLH 240035 „Bagno Bruch koło Pyrzowic”. Długość inwentaryzowanego odcinka drogi wynosi 31,9 km.
Zakres prac obejmuje:
- inwentaryzację siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000,
- inwentaryzację chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych i mszaków,
- inwentaryzację chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów wielkoowocnikowych i naporostowych (porosty),
- inwentaryzację (pod kątem identyfikacji gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych) ptaków, ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy), płazów i gadów, bezkręgowców (motyle dzienne, ważki, chrząszcze i mięczaki).05.04.2011

Oddziaływanie drogi ekspresowej S3 na nietoperze

Przystąpiono do realizacji prac związanych z wykonaniem ekspertyzy w zakresie oddziaływania planowanej do budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Nowa Sól na gatunki nietoperzy stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: PLH 080003 „Nietoperek”, PLH 080041 „Skwierzyna” PLH 080043 „Sulechów” oraz PLH 080040 „Otyń” na terenie województwa lubuskiego. Zadanie jest wykonywane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze. Przedmiotami ochrony w powyższych obszarach Natura 2000 są:
- nocek duży Myotis myotis,
- mopek Barbastella barbastellus,
- nocek Bechsteina Myotis bechsteinii,
- nocek łydkowłosy Myotis dasycneme27.12.2010

Zielony Przewodnik Młodego Konsumenta

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w 1992 roku wydała tłumaczenie książki Johna Elkingtona i Julii Hailes pt. "Zielony Przewodnik Młodego Konsumenta". Książka ta stała się jedną z pozycji zalecanych przez Ministerstwo Edukacji w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponieważ pozycja ta jest praktycznie niedostępna na rynku księgarskim, Fundacja wychodząc na przeciw prośbom zainteresowanych, udostępnia ją w wersji cyfrowej:

Zielony Przewodnik Młodego Konsumenta cz. 1

Zielony Przewodnik Młodego Konsumenta cz. 2.

Zielony Przewodnik Młodego Konsumenta cz. 3


Okladka08.06.2010

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępując do prac przygotowawczych dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” ogłasza:

Przetarg na opracowanie wyników badań ankietowych, w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Wzór ankiety ewaluacyjnej.

Wzór oferty na opracowanie wyników ankiet.

Zasady postępowania w przypadku zawierania umów.


Baner24.11.2009

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępując do prac przygotowawczych dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” ogłasza:

Zasady postępowania w przypadku zawierania umów.

Przetarg na zebranie materiałów i przygotowanie do umieszczenia w Internecie 4 edycji poradnika dla służb parków narodowych, w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Baner18.11.2009

Opracownie planu ochrony Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie".

Trwają prace zespołu autorskiego NFOŚ nad sporządzeniem na zlecenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych projketu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie".18.10.2009

Opracownie planów ochrony Parku Krajobrazowego "Góry Sowie" i Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy".

Na zlecenie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobraozowych Fundacja przystąpiła do opracowaywania kolejnych planów parków krajobraozowych: "Góry Sowie" i "Dolina Jezierzycy". Zgodnie z przyjętą od lat metodyką prace obejmują przygotowanie dokumentacji planu w postaci operatów szczegółowych, map i bazy danych GIS oraz przygotowanie projektu uchwały Sejmiku Wojeództwa Dolnośląskiego w sprawie planu ochrony i przeprowadzenie procedury jej zaopniowania i uzgodnienia.20.09.2009

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępując do prac przygotowawczych dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” określa następujące wytyczne przeprowadzania przetargów zgodnie z art 7.1 - 7.5 Kodeksu Cywilnego oraz zestaw czynności do wykonania w celu rozeznania rynku na zapewnienie noclegów i wyżywienia uczestników organizowanych imprez edukacyjnych:

Wytyczne przeprowadzania przetargów.

Zestaw czynności do wykonania w celu rozpoznania rynku.

Baner17.08.2009

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępując do prac przygotowawczych dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” ogłasza:

Zasady postępowania w przypadku zawierania umów.

Przetarg na uruchomienie i prowadznie portalu internetowego w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Baner3.08.2009

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępując do prac przygotowawczych dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” ogłasza:

Zasady postępowania w przypadku zawierania umów.

Przetarg na redagowanie i umieszczanie na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego informacji o realizacji projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Baner9.07.2009

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępując do prac przygotowawczych dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” ogłasza:

Zasady postępowania w przypadku zawierania umów.

Przetarg na stanowisko koordynatora zadań związanych z nauką i monitoringiem przyrodniczym realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Przetarg na stanowisko koordynatora zadań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Przetarg na stanowisko koordynatora zadań związanych z edukacją i turystyką realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” (przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 701 - 705).

Baner05.07.2009

Współpraca z parkami narodowymi

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystępuje do realizacji projektu pn. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”

Informacja o projekcie.

Baner